УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MS Word или LaTex. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е осем страници.

1.  Докладите да бъдат отпечатани едностранно формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво - 25 мм, дясно - 20 мм, горно - 25 мм, долно - 30 мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние Single.

2.  Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0мм.

 

ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както в образеца на български език през 2 празни реда.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят по следния начин: Анотацията (abstract) в обем до 10 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10 мм. През 1 празен ред следват ключовите думи (keywords) - Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10 мм; Paragraph Spacing After 18 pt.

И двата елемента са с отстъп 10 мм вляво и вдясно от границите на документа.

ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing - Single.

3. Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат под тях номерация и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

4. Таблиците да имат над тях номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

5. Формулите да имат подравнена вляво от тях номерация с цифри в малки скоби ( ).

6. Литературата, посочена в края на доклада (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm), се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

7. Адресите за кореспонденция се изписват на последната страница, като се посочват и трите имена на авторите с академичните им длъжности, научни степени, научната организация и e-mail.