За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


 

Студентите от специалност „Икономика“ имат възможност да насочат теоретичната и практическата си подготовка чрез подбор на избираеми дисциплини в две основни области:

  • Бизнес икономика – целта е подготовка за работа в нефинансовите предприятия от реалния сектор, в това число и собствено предприемачеството, при отчитане на отрасловите и местните особености. Студентите получават знания за изследване, планиране и ръководство на процесите по избор на стратегически направления на дейността, развитие на нови продукти и услуги, управление на човешки ресурси, логистика, организация на производството и продажбите, разработване на маркетингови стратегии във фирмите, държавните организации, общинските структури.
  • Финанси и счетоводство –  целта е подготовка за работа в сферата на финансовите и счетоводни дейности и вземане на финансови решения във фирмите от реалния сектор, държавните и общински органи, организации с нестопанска цел, както и заемане на специализирани длъжности във финансовите институции. Усвояват се теоретични знания и практически умения за управление на парични потоци, анализ на инвестициии, управление на риска, набиране на капитал, поддържане на отношения с инвеститори, кредитори, данъчни органи, консултиране по финансови въпроси.

 

Завършилите специалност „Икономика“ могат да работят като икономисти  на следните основни длъжности:

  • специалисти по снабдяване, търговия, човешки ресурси, бизнес комуникации, маркетинг, реклама, икономически анализи, планиране
  •  ръководители на проекти, началници на икономически отдели, управители на фирми
  • финансови мениджъри, счетоводители, одитори, данъчни служители
  • кредитни инспектори, застрахователни агенти, брокери и дилъри във финансови институции
  • преподаватели по икономически дисциплини в средни и висши училища, изследователи в научни организации и др.