За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


 

Студентите от специалност „Икономика“ имат възможност да насочат теоретичната и практическата си подготовка чрез подбор на избираеми дисциплини в две основни области:

  • Бизнес икономика – целта е подготовка за работа в нефинансовите предприятия от реалния сектор, в това число и собствено предприемачеството, при отчитане на отрасловите и местните особености. Студентите получават знания за изследване, планиране и ръководство на процесите по избор на стратегически направления на дейността, развитие на нови продукти и услуги, управление на човешки ресурси, логистика, организация на производството и продажбите, разработване на маркетингови стратегии във фирмите, държавните организации, общинските структури.
  • Финанси и счетоводство –  целта е подготовка за работа в сферата на финансовите и счетоводни дейности и вземане на финансови решения във фирмите от реалния сектор, държавните и общински органи, организации с нестопанска цел, както и заемане на специализирани длъжности във финансовите институции. Усвояват се теоретични знания и практически умения за управление на парични потоци, анализ на инвестициии, управление на риска, набиране на капитал, поддържане на отношения с инвеститори, кредитори, данъчни органи, консултиране по финансови въпроси.

 

Завършилите специалност „Икономика“ могат да работят като икономисти  на следните основни длъжности:

  • специалисти по снабдяване, търговия, човешки ресурси, бизнес комуникации, маркетинг, реклама, икономически анализи, планиране
  •  ръководители на проекти, началници на икономически отдели, управители на фирми
  • финансови мениджъри, счетоводители, одитори, данъчни служители
  • кредитни инспектори, застрахователни агенти, брокери и дилъри във финансови институции
  • преподаватели по икономически дисциплини в средни и висши училища, изследователи в научни организации и др.