За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от специалност "Софтуерно инженерство" получават фундаментална подготовка по математика и фунда­ментална и широкоспектърна подготовка по информатика и информа­ционни техно­логиипроектиране и анализ на компютърни алгоритми, анализ и прилагане на прог­рамни и информационни технологии, информационно об­служване, съвременни ме­тоди и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти.

В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване на педагогическа правоспособност.

Завършилите специалността получават професионална квалификация софтуерен инженер. Придобилите педагогическа правоспособност полу­чават и професио­нална квалификация учител по информатика и информационни технологии.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по спе­циал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

 • софтуерни разработчици: програмист - аналитик; системен проектант; разработчик софтуер; дизайнер софтуер; експерт проектиране и програмиране;
 • разработчици на уеб-съдържание и мултимедия: програмист, уебсайтове;
  проектант, уебсайтове; разработчик, компютърни игри и интерактивно
  съдържание;
 • приложни програмисти: програмист, софтуерни приложения; програмист, системи за управление на бази данни;
 • софтуерни анализатори: аналитик, компютърно осигуряване на качеството;
  специалист, тестване софтуер; експерт, системно осигуряване;
 • системни администратори; специалисти по компютърни мрежи;
 • учители по информатика и информационни технологии.