За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 22.07.2022 г., свързано с Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерски съвет за одобряване на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор на млади учени и/или постдокторанти във ФМИ по националната програма за участие в първия етап 2022-2023 на програмата. 

Условия за кандидатстване:

Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и постдокторанти (до 5 г. след получаване на докторска степен). Средствата ще бъдат използвани за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени във ФМИ млади учени и постдокторанти. Договорите и възнагражденията са само за извършване на научноизследователска дейност. Не може да има дублиране на заплащане за една и съща научноизследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

Задължения на кандидатите:

Извършване на научноизследавателска дейност и публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Web of Science и/или Scopus за срока на договора.

Документи за кандидатстване за млад учен/постдокторант:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Aвтобиография (Еuropass формат);
  3. Диплома за магистър/Диплома за ОНС „доктор“(копие);
  4. Мотивационно писмо за кандидати за модул „Млади учени“ с работен план за периода на програмата (научна област, актуалност, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of Science) - до 5 страници в свободен текст.
  5. Проектно предложение за кандидати за модул „Постдокоранти“ и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП „Млади учени и постдокторанти – 2“; (по образец)
  6. Списък с публикации и цитирания за периода 2019-2021 г.;
  7. Списък с участия на научни форуми за периода 2019-2021 г.;
  8. Списък с участия в научноизследователски проекти и научни програми за периода 2019-2021 г.;
  9. Награди, грамоти (копия);
  10. Попълнен формуляр с показатели за оценка.

Срокове: Документи се приемат в стая 202 на Корпус 3 от 12.09.2022 г. до 20.09.2022 г. и се изпращат в електронен вид на e-mail: r.encheva@shu.bg

Квота: По програмата ще бъдат финансирани до двама постдокторант и до трима млади учени от ФМИ на ОТД в ШУ