За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Семинарът по Математика във ФМИ на ШУ е с цел популяризиране и подобряване на научноизследователската работа на преподавателите от факултета, привличане на студенти към изследователска работа и обсъждане на докторантски разработки. На семинара могат да участват не само преподаватели и студенти от ФМИ, а и външни учени, докторанти, студенти и граждани. Докладите са по предварителна заявка или по покана.

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

Дата/Час/Зала

Докладчик

Тема на доклада

Секция

07.06.2021/15:00 часа проф. д.м.н Иван Ганчев Матрични уравнения и алгоритми Изчислителна математика

04.05.2021

доц. д-р Галина Борисова Триъгълни модели и възли на един несамоспрегнат оператор и няколко комутиращи несамоспрегнати оператори. Характеристични функции, произведение на Блашке Математически анализ
02.03.2021 докторант Ивайло Димитров Класификация с точност до изоморфизъм на някои класове p-групи с клас на нилпотентност 2 Алгебра и теория на числата
02.03.2021 докторант Милена Узунова Интердисциплинарно обучение, реализирано в обучението по информационни технологии чрез проектния подход Методика на обучението по математика и информатика

27.01.2021 от 10 часа

докторант Турхан Сюлейманов Линейна устойчивост на периодични вълни на системи на Клейн-Гордон и Шрьодингер Математически анализ
01.10.2019/13:00/K3-III-305 проф.дмн Иван Иванов Оптимизационни модели за анализ на големи данни Изчислителна математика
07.04.2019/11:30/K3-V-505 преп. докт. Сунай Алиев

Стипендия за обучение по  Бизнес администрация, предприемачество и иновации

 
02.04.2019/11:00/K3-V-505 доц. д-р Павлина Йорданова Tails and probabilities for p-outliers математика
11.02.2019/11:00/К3-III-305 докт. Айнур Абдулова Али Итерационни методи за решаване на рационални матрични уравнения Изчислителна математика
29.03.2018/13:00/K3-III-305 проф. дмн Иван Ганчев Статистически методи за анализ на големи данни Изчислителна математика
29.03.2018/13:00/K3-III-305 гл. ас. д-р Ивелин Иванов Облачни технологии за анализ на данни Изчислителна математика
29.03.2018/13:00/K3-III-305 докт. Нели Баева Методи за търсене на равновесие по Наш в линейноквадратични игри с N играчи за положителни системи Изчислителна математика
29.03.2018/13:00/K3-III-305

докт. Тоня Матева

Интервална форма на методи на Кои с ред на сходимост 5 Изчислителна математика
13.03.2018/14:00/K3-III-321

преп.Цветелина Динкова,

докт. Дамян Анев,

ас. Тодор Трайчев,

докт. Албена Иванова

  Докторантски семинар, катедра "Алгебра и геометрия"
10.01.2018/11:00/K3-II-209

Нина Шуман, Радостина Попова- студенти III МИ; Гергана Тодорова - I БМ

Редове на Фурие и преобразование на Фурие Математически анализ
16.05.2017/11:30/К3-V-516 Assoc.Prof.Dr. Sezer Sorgun On Spectral Graph Theory and some problems  
12.05.2017/10:00/K3-322 докт. Милена Иванова Методи за конструиране на самодуални кодове Алгебра и теория на числата
21.04.2017/12:30/K3-405 докт. Нели Баева Подобрени итерационни методи за намиране на равновесие на Наш в положителни линейни системи Изчислителна математика
21.04.2017/12:00/K3-405 докт. Тоня Матева Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения. Интервални методи Изчислителна математика
07.02.2017/10:00/K3-209 докт. Гергана Томова Цветкова Изследвания на решения на гранични задачи за моделни диференциални и диференчни уравнения Математически анализ
07.02.2017/10:30/K3-322 докт. Емине Караташ Самодуални кодове и връзката им с други комбинаторни структури Алгебра и теория на числата
07.02.2017/10:15/K3-322 докт. Милена Иванова Методи за конструиране на самодуални кодове Алгебра и теория на числата
07.02.2017/10:00/K3-322 докт. Милен Павлов

Обобщени фокални повърхнини на двукратно гладки повърхнини

Геометрия
13.12.2016/15:00/K3-206

Нина Шуман, Радостина Попова, студенти 2 МИ

Функции с ограничена вариация. Интеграл на Стилтес

Математически анализ

21.11.2016/13:00/K3-322 докт. Милена Иванова Резултати от разширяването на някои двоични самодуални кодове с дължини 62 и 64 Алгебра и теория на числата
03.11.2016/15:00/K3-419 доц. Вежди Хасанов и проф. Иван Ганчев Проблем на докторантурата по "Изчислителна математика" Изчислителна математика

03.05.2016/14:00 /K3-322

докт. Венцислав Радулов

Фундаментална матрица в каноничен вид

Геометрия

21.04.2016 /15:00/K3-206

докт. Нели Баева

Методи за стабилизиращо решение за несиметрично Рикатиево уравнение с положителни коефициенти

Изчислителна математика

21.04.2016 /15:00/K3-206

докт. Десислава Борисова

Пертурбационен анализ на максималното положително определено решение на уравнението

X+A*X-1A+B*X-1B=Q

Изчислителна математика

21.04.2016 /15:00/K3-206

ас.д-р Ивелин Иванов

Numerical solvers for continuous-time algebraic Riccati equations with an indefinite quadratic part

Изчислителна математика

25.03.2016/14:00/К3-206

доц. д-р Г. Борисова

Връзка между системите на Щурм-Лиувил и триъгълния модел на сцепления на дисипативни и антидисипативни оператори

Математически анализ

10.12.2015/ 10:00/К3-517

докт. Айнур Али и доц. д-р Вежди Хасанов

Върху матричното уравнение X+A*X-1A+B*X-1B=I

Изчислителна математика

24.11.2015/9:30/К3-322

докт. Емине Караташ

Notes on binary optimal self-dual [74,37,14] cods

Алгебра и теория на числата

01.10.2015/14:00/К3-206

доц. д-р Г. Борисова

Връзка между двете математически теории – теория на солитоните и теория на комутиращите несамоспрегнати оператори. Получаване на нови скаларни решения на някои нелинейни диференциални уравнения, използвайки свойствата на сцепленията на дисипативни и антидисипативни оператори.

Математически анализ

03.07.2015/14:00/К3- 206

доц. д-р Г. Борисова

Асимптотики на непрекъснати криви, породени от сцепления на дисипативни и антидисипативни оператори, приложения

Математически анализ

12.06.2015/14:00/К3-206

доц. д-р Г. Борисова

Сцепления на дисипативни и антидисипативни оператори с крайномерни имагинерни части и абсолютно непрекъснати реални спектри, триъгълен модел

Математически анализ

26.05.2015/9:00/К3-322

проф. дн Иво Михайлов

Приложение на компютърната програма GAP за класификация на р-групи от клас на нилпотентност 2

Алгебра и теория на числата

17.03.2015/10:00/K3-322

доц. дн Николай Янков

Оптимални самодуални кодове с нетривиална група от автоморфизми

Алгебра и теория на числата

09.03.2015/14:00/К3-206

доц. д-р Г. Борисова

Теория на характеристичните функции и триъгълните модели на М. Лившиц за несамоспрегнати оператори.

Математически анализ

11.02.2015/ 13:00/К3-509

докт. Айнур Али и доц. д-р Вежди Хасанов

Сходимост на три итерационни метода за решаване на едно рационално матрично уравнение

Изчислителна математика

09.12.2014/14:00/К3- 209

докт. Гергана Цветкова

Соболеви пространства и вариационно формулиране на проблемите на граничните стойности в едномерното пространство

Математически анализ

01.12.2014/10:00/К3-322

докт. Венцислав Радулов

Съответствия и тъждества в епиполарната геометрия

Геометрия

11.11.2014/10:00/К3-322

проф. д-р Веселин Видев

Характеризиране на Риманови и псевдо-Риманови многообразия и модели чрез оператори на кривината

Геометрия

11.10.2014/14:00/К3- 206

гл.ас. М. Христов

Функции с изчезваща осцилация в близост до границата на единичния кръг

Математически анализ

23.06.2014/14:00/К3-322

докт. Мария Иванова

Характеризиране на Риманови многообразия чрез оператори на Якоби и Станилов

Геометрия

17.06.2014/14:00/К3- 206

доц. д-р Д. Станков

Големия диск и псевдохиперболично разстояние

Математически анализ

03.06.2014/14:00/К3-322

докт. Мария Иванова

Four-dimensional Riemannian  Stanilov-Videv  manifold

Геометрия

19.05.2014/14:15/K1-217

Акад. Веселин Дренски

Теорията на инвариантите – стара и нова

Алгебра и геометрия

21.02.2014/14:00/К3-206

доц. д.м.н. С. Хаккъев

Спектрална устойчивост на периодични вълни на „short –pulse” модели

Математически анализ

18.12.2013/09:00/K3-322 Проф.д-р А.Моллов Софтуерни подходи за създаване на оценъчни компоненти при компютърно базирано обучение Методика на обучението по математика и информатика

03.12.2013/14:00/К3-206

гл.ас. д-р А. Михайлова

Инфинитезимална версия на 16-тия проблем на Хилберт

Математически анализ

19.11.2013/13:00/K3-206

Проф.дфмн Золотарев, ФТИНТ „Б.И.Веркин“ към НАН на Украйна,

Обучението по математическите специалности в Харковския университет

Математическо образование

18.11.2013/13:00/K3-206

Проф.дфмн Золотарев – ФТИНТ „Б.И.Веркин“ към НАН на Украйна

Теория на комутиращите несамоспрегнати оператори и теория на солитоните

Математически анализ

19.09.2013/14.00/К3- 206

гл.ас. М. Христов

Бургенови алгебри на затворени подалгбери между A и H

Математически анализ

07.06.2013/14.00/К3- 206

гл.ас. Ц. Георгиев

Изследвания за интерполационност в Короната

Математически анализ

27.05.2013/13:00/К1-217

Проф.дмн Иво Михайлов

Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа

Алгебра и теория на числата

16.04.2013/14:00/К3-322

Гл.ас. Цветелина Динкова

Ковариантно диференциране върху повърхнина

Геометрия

22.03.2013/14.00/К3- 206

доц. д.м.н. С. Хаккъев

Числено решаване на диференциални уравнения - вариации на метода на Пикар

Математически анализ

25.02.2013/14:00/К3-509

Проф. д-р Георги Георгиев

Геометрия на директните подобности

Геометрия

11.12.2012/ 14:00/К3-206

гл.ас. Ц. Георгиев

Тънки редици в хомеомерфна част на  M(H) - необходими и достатъчни условия.

Математически анализ

14.06.2012/10:00/К3-503

Доц. д-р Николай Янков

Принципи на защита на информацията

Алгебра и теория на числата

13.06.2012/14:00/K3-516

Проф.Атанас Стефанов-

University of Kansas

Stability of traveling waves Математически анализ

29.05.2012/11:00/К3-517

Доц. д-р Радостина Енчева

Геометрични инварианти и инвариантни множества относно групи от преобразования

Геометрия