За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


ОТЧЕТ НА ПРОЕКТИТЕ КЪМ ФМИ ЗА 2014 г.

Дата/Час/Зала Докладчик Тема на проекта Катедра
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Наталия Павлова  Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии Метедика на обучението по математика и информатика
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Галина Славчева Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди  Математически анализ
18.12.2014/ 09:00/К3-505  ас. Денислава Димитрова Конкурентоспособност на българския бизнес Икономика и моделиране
18.12.2013/ 09:00/К1-419   Ас. Деница Загорчева  Управление на задлъжнялостта във фирмата Икономика и моделиране
18.12.2014/ 09:00/К3-505 Доц. д-р Радостина Енчева Изучаване на паралелни линии и повърхнини Алгебра и геометрия
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Проф. д.м.н. Иво Михайлов Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. p-група на Дьомушкин. Самодуални кодове Алгебра и геометрия
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Станимир Станев Модел на паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията Компютърни системи и технологии
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Найден Ненков Практически приложения на модели и алгоритми на Изкуствения интелект

Компютърни системи и технологии

18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Александър Милев  Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти” Компютърни системи и технологии
18.12.2014/ 09:00/К3-505  Доц. д-р Борислав Панайотов Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи Компютърна информатика

 

 

ОТЧЕТ НА ПРОЕКТИТЕ КЪМ ФМИ ЗА 2013 г.

Дата/Час/Зала Докладчик Тема на проекта Катедра
18.12.2013/ 09:00/К1-419   Доц. д-р Труфка Димитрова Изследване на възможности за създаване на акселератор за стартиращи предприятия в България Икономика и моделиране
18.12.2013/ 09:00/К1-419   Доц. д-р Димчо Станков  Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди  Математически анализ
18.12.2013/ 09:00/К1-419   Доц. д-р Радостина Енчева  Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи Алгебра и геометрия
18.12.2013/ 09:00/К1-419   Проф. д.м.н. Иво Михайлов Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за крайни р-групи и безкрайни про р-групи. Самодуални кодове Алгебра и геометрия
18.12.2013/ 09:00/К1-419 Проф. д-р Антон Моллов  Софтуерни подходи за създаване на оценъчни компоненти при компютърно базирано обучение Метедика на обучението по математика и информатика
18.12.2013/ 09:00/К1-419 Доц. д-р Наталия Павлова  Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии Метедика на обучението по математика и информатика
18.12.2013/ 09:00/К1-419 Доц. д-р Станимир Станев  Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект Компютърни системи и технологии
18.12.2013/ 09:00/К1-419 Доц. д-р Борислав Панайотов Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции Компютърна информатика