За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2015 г.

Входящ номер Ръководител Тема
РД-08-259/09.03.2015 Доц. д-р Труфка Димитрова Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности
РД-08-265/10.03.2015 Доц. д-р Павлина Йорданова Математически модели за оценка на риска
РД-08-268/10.03.2015 Доц. д-р Свилен Тонев Фактори за финансова стабилност на микро и макро равнище
РД-08-273/11.03.2015 Доц. д-р Наталия Павлова Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии
РД-08-281/12.03.2015 Проф. д.н. Георги Георгиев Фокални линии и проекции
РД-08-282/12.03.2015 Доц. д-р Галина Славчева Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди 
РД-08-287/12.03.2015 Проф. д.н. Иво Михайлов Ньотеровата задача и множители на Богомолов за крайни р-групи. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер. Самодуални кодове
РД-08-305/12.03.2015 Доц. д-р Борислав Панайотов Изследване на псевдослучайни числови редици конструирани чрез нелинейни системи
РД-08-306/12.03.2015 Доц. д-р Найден Ненков Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес
РД-08-316/13.03.2015 Проф. д-р Станимир Станев Стеганография и сигурност в облачните услуги
РД-08-329/13.03.2015 Доц. д-р Александър Милев КИОСК терминално решение за обработна на информация, придобита от безжични сензорни мрежи
РД-08-332/13.03.2015 Доц. д.м.н. Севджан Хаккъев Спектрална устойчивост на периодични вълни