За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2016

Входящ номер

Ръководител

Тема

РД-08-68/02.02.16

Проф. дн Борислав Панайотов

Компютърна сигурност и нелинейни системи

РД-08-69/02.02.16

Доц. д-р Павлина Йорданова

Математически методи за анализи на многомерни данни

РД-08-75/03.02.16

Проф. д-р Димчо Станков

Теория на операторите и аналитични функции, устойчивост на периодични вълни и хетерогенни среди

РД-08-82/03.02.16

Проф. дмн Иво Михайлов

Ньотеровата задача и множители на Богомолов за  групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна р-размерност на Брауер

РД-08-98/05.02.16

Доц. д-р Лиляна Каракашева

Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-102/05.02.16

Доц. д-р Радостина Енчева

Специални криви и централни проекции

РД-08-103/05.02.16

Доц. д-р Радка Русева

Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми

РД-08-107/05.02.16

Доц. д-р Свилен Тонев

Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици

РД-08-108/08.02.16

Доц. д-р Труфка Димитрова

Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса

РД-08-113/08.02.16

Доц. д-р Найден Ненков

Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури

РД-08-119/08.02.16

Гл. ас. д-р Станимир Железов

Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране