За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2017

  Входящ номер Ръководител Тема

1

РД-08-68/02.02.2017

Доц. д-р Радка Русева

Изследване и конструиране на самодуални кодове

2

РД-08-96/06.02.2017

Доц. д-р Павлина Йорданова

Стохастично моделиране в икономиката

3

РД-08-97/06.02.2017

Доц. д-р Александър Милев

Изследване поведението на безжични сензорни мрежи и тяхната сигурност

4

РД-08-101/06.02.2017

Гл. ас. д-р Христо Параскевов

Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единна информационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи

5

РД-08-104/06.02.2017

Проф. д.н. Иво Михайлов

Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер.

6

РД-08-105/06.02.2017

Доц. д-р Лиляна Каракашева

Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

7

РД-08-119/06.02.2017

Доц. д-р Свилен Тонев

Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

8

РД-08-120/06.02.2017

Доц. д-р Галина Борисова

Теория на операторите, аналитични функции и хетерогенни среди 

9

РД-08-121/06.02.2017

Проф. д.н. Борислав Панайотов

Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

10

РД-08-122/06.02.2017

Проф. д-р Найден Ненков

Модели и приложения на дълбокото машинно обучение  в интелигентни системи

11

РД -08-123/06.02.2017

Доц. д-р Вежди Хасанов

Матрични уравнения в теория на управлението

12

РД-08-124/06.02.2017

Гл. ас. д-р Красимир Кордов

Компютърна сигурност и защита на информация