За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2018

  Входящ номер Ръководител Тема
1 РД-08-86/30.01.2018 Проф. д.н. Иво Михайлов Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер
2 РД-08-104/02.02.2018 Проф. д-р Найден Ненков Приложни модели на изкуствения интелект за анализ на данни и оптимизиране на административни системи 
3 РД-08-111/05.02.2018 Доц. д-р Радка Русева Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви.
4 РД-08-119/06.02.2018 Доц. д-р Галина Борисова Tеория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и  хетерогенни среди  
5 РД-08-121/06.02.2018 Проф. д.н. Борислав Стоянов Изследване на алгоритми за електронна идентификация
6 РД-08-122 / 06.02.2018 Доц. д-р Красимир Кордов Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация
7 РД-08-125/06.02.2018 Доц. д-р Павлина Йорданова Стохастично моделиране в икономиката
8 РД-08-126/07.02.2018 Доц. д-р Свилен Тонев Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия
9 РД -08-145/08.02.2018 Доц. д-р Вежди Хасанов Нелинейни скаларни и матрични уравнения и модели на риск
10 РД-08-159/09.02.2018 Доц. д-р Христо Параскевов Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност
11 РД-08-164/09.02.2018 Доц. д-р Лиляна Каракашева Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии
12 РД-08-146/08.02.2018 Доц. д-р Теодоси Теодосиев Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018