За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2018

  Входящ номер Ръководител Тема
1 РД-08-86/30.01.2018 Проф. д.н. Иво Михайлов Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер
2 РД-08-104/02.02.2018 Проф. д-р Найден Ненков Приложни модели на изкуствения интелект за анализ на данни и оптимизиране на административни системи 
3 РД-08-111/05.02.2018 Доц. д-р Радка Русева Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви.
4 РД-08-119/06.02.2018 Доц. д-р Галина Борисова Tеория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и  хетерогенни среди  
5 РД-08-121/06.02.2018 Проф. д.н. Борислав Стоянов Изследване на алгоритми за електронна идентификация
6 РД-08-122 / 06.02.2018 Доц. д-р Красимир Кордов Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация
7 РД-08-125/06.02.2018 Доц. д-р Павлина Йорданова Стохастично моделиране в икономиката
8 РД-08-126/07.02.2018 Доц. д-р Свилен Тонев Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия
9 РД -08-145/08.02.2018 Доц. д-р Вежди Хасанов Нелинейни скаларни и матрични уравнения и модели на риск
10 РД-08-159/09.02.2018 Доц. д-р Христо Параскевов Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност
11 РД-08-164/09.02.2018 Доц. д-р Лиляна Каракашева Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии
12 РД-08-146/08.02.2018 Доц. д-р Теодоси Теодосиев Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018