За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Списък на вътрешноуниверситетските проекти към ФМИ, финансирани през 2019

  Входящ номер Ръководител Тема
1 РД-08-61/25.01.2019 Доц. д-р Галина Борисова Tеория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и  хетерогенни среди  
2 РД-08-71/29.01.2019 Доц. д-р Красимир Кордов Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове
3 РД-08-74/30.01.2019 Проф. д.н. Борислав Стоянов Синтез на алгоритми за защита на данни
4 РД-08-79/30.01.2019 Доц. д-р Свилен Тонев Финансирането като фактор на ефективността и растежа
5 РД- 08-93/01.02.2019 Доц. д-р Гюрхан Неджибов Нелинейни скаларни и матрични уравнения. Модели на риск и анализ на тежестта на опашките на вероятностните разпределения
6 РД- 08-96/01.02.2019 Доц. д-р Христо Параскевов Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени
7 РД-08-103/01.02.2019 Доц. д-р Радка Русева Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви.
8 РД- 08-117/04.02.2019 Доц. д-р Красимир Харизанов Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии
9 РД-08-118/04.02.2019 гл. ас. д-р Иван Славейков Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер