За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от специалност "Бизнес математика" получават фундаментална и широкоспек­търна подготовка в областта на математиката и икономиката, бизнеса и управле­нието, прила­гането на съвременните математически методи при планирането на производствени про­цеси и управлението на финансови средства.

В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване на пе­дагогическа правоспособност.

Завършилите специалността получават професионална квалификация матема­тик – бизнес аналитик. Придобилите педагогическа правоспособност полу­чават и професионална квали­фикация учител по математика.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • сътрудници в работата и управлението на стопански фирми чрез приложни изслед­вания и прилагане на математически методи в съвременната  иконо­мика;
  • специалисти – актюери, които отговарят за създаването и развитието на фи­нансови и застрахователни продукти;
  • специалисти – аналитици по изследване на операциите, които да консулти­рат при вземане на управленски решения на базата на решаване на оптими­зационни мо­дели в производството;
  • статистици в предприятия или учреждения;
  • финансови анализатори в банки и други финансови институции;
  • преподаватели във висши училища и научни сътрудници.

.