За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от специалност "Информационни технологии в икономиката" получават фундаментална и широкоспек­търна подготовка в областта на компютърните науки и икономиката, бизнеса и управлени­ето, внедряването на програмни модели в управлението на икономи­ческите процеси, ком­петенции за разработване на проекти и математическо моде­лиране на бизнес процеси.

В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване на пе­дагогическа правоспособност.

Завършилите специалността получават професионална квалификация ин­фор­матик. Придобилите педагогическа правоспособност полу­чават и професионална ква­лификация учител по информатика и информационни технологии.

 

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността Информационни технологии в икономиката могат да реализират своите знания и умения са:

  • специалисти в компютърни и софтуерни фирми и държавни институции;
  • бизнесконсултанти в учреждения, банки и финансови институции;
  • търговски представители и мениджъри;
  • програмисти, администратори на информационни системи и приложни адми­нистра­тори;
  • супервайзори;
  • преподаватели във висши училища и научни сътрудници;