За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от специалност "Информационни технологии, информатика и математика" получават както широки познания в област­та на математиката, информатиката и информационните технологии, така и задълбо­чени теоретични знания и умения в областта на педагогиката, психологията и ме­тодиката на обучение по математика, информатика и информационни технологии.

Завършилите специалността получават професионална квалификация учи­тел по математика, информатика и информационни технологии.

 

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • учители по математика в средните, основните и обединените училища;
  • учители по информатика и информационни технологии в средните, основните и обединените училища;
  • възпитатели в структурите на Регионалните управления на образованието към МОН;
  • ръководители на извънкласни форми на работа по математика и инфор­матика в училище и в Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца;
  • специалисти в неправителствени организации и граждански обединения, за­нимаващи се с образователна дейност;
  • специалисти по информатика в държавни и частни фирми;
  • преподаватели във висши училища.