За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от специалност "Педагогика на обучението по икономика и математика" получават както фундаментална и широкоспектърна подготовка в областта на икономиката и математиката, така и задълбочени теоретични знания и умения в областта на педагогиката, психологията и методиката на обучение по математика и по икономика, информатика и информационни технологии.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • учители по икономика и по математика в средните училища;
  • възпитатели в структурите на РУО към МОН;
  • ръководители на извънкласни форми по икономика и по математика в училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца;
  • специалисти в неправителствени организации и граждански обединения, за­нимаващи се с образователна дейност;
  • преподаватели във висши училища;
  • специалисти по снабдяване, търговия, човешки ресурси, бизнес комуникации, мар­кетинг, реклама, икономически анализи, планиране.