За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Правила и критерии на ШУ за разпределение на средствата

Разпределение на средствата по програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ към основните структурни звена на Шуменския университет

Комисия за конкурса във ФМИ, назначена със заповед №ФД-03-032/29.08.2022 г.:

Председател:   доц. д-р Радостина Енчева

Членове:          проф. д.н. Борислав Стоянов

                         проф. д.н. Наталия Павлова

                         доц. д-р Галина Борисова

                         доц. д-р Корнелия Тодорова

                         Каролина Николова - млад учен, докторант

Правила на ФМИ за подбор и оценка на кандидатите в Националната  програма "Млади учени и постдокторанти - 2", 2022-2023 г. - I етап

Критерии за оценка на кандидатите (карта за оценка)

Обява за конкурса

Класиране за 2022 г.