За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVI С, 2014 г.  

Автори, заглавие стр.
3
ГЕОРГИЕВА, М. К., ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА УПРАЖНЕНИЯ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА 9 КЛАС 16
МОЛЛОВ, А. Ив., МАРТИНОВА, М. П., ОГНЕВА, М. И., ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ ЗА МИСЛОВНИ КАРТИ –ПРЕДСТАВЯНЕ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 31
МОЛЛОВ А. Ив, ЙОВЧЕВА Б. Б., ГАНЕВА Р. И., СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКА – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 44
ТРАЙЧЕВ Т. Л., МЕТОДИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ - СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ 56
ХАРИЗАНОВ К. В., ПАВЛОВА Н. Хр., WEB ПЛАТФОРМИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 65
ТОНЕВ С. Г., ДИНАМИКА НА ЦЕНАТА НА ДЪЛГА ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 78
СТОЯНОВА С. Г., РИСКОВЕ ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 85
YANKOV N. Y., SOME NEW SELF-DUAL [96, 48, 16] CODES WITH AN AUTOMORPHISM OF ORDER 15 99
ХРИСТОВ М. К., КЛАС ОТ ФУНКЦИИ С ИЗЧЕЗВАЩА ОСЦИЛАЦИЯ ОКОЛО ГРАНИЦАТА НА ЕДИНИЧНИЯ КРЪГ 109
СТАНЕВ С. С., ОБУЧЕНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО СТЕГАНОЛОГИЯ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”                                                                                                     117
СТОЯНОВ Е. Ст., СТОЯНОВ Б. Ст., ГРАФИЧНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ В СТЕГАНОГРАФИЯТА 130