За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVI С, 2014 г.  

Автори, заглавие стр.
3
ГЕОРГИЕВА, М. К., ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА УПРАЖНЕНИЯ В ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА 9 КЛАС 16
МОЛЛОВ, А. Ив., МАРТИНОВА, М. П., ОГНЕВА, М. И., ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ ЗА МИСЛОВНИ КАРТИ –ПРЕДСТАВЯНЕ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 31
МОЛЛОВ А. Ив, ЙОВЧЕВА Б. Б., ГАНЕВА Р. И., СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКА – ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 44
ТРАЙЧЕВ Т. Л., МЕТОДИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ - СРЕДСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ 56
ХАРИЗАНОВ К. В., ПАВЛОВА Н. Хр., WEB ПЛАТФОРМИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 65
ТОНЕВ С. Г., ДИНАМИКА НА ЦЕНАТА НА ДЪЛГА ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 78
СТОЯНОВА С. Г., РИСКОВЕ ПРИ УРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 85
YANKOV N. Y., SOME NEW SELF-DUAL [96, 48, 16] CODES WITH AN AUTOMORPHISM OF ORDER 15 99
ХРИСТОВ М. К., КЛАС ОТ ФУНКЦИИ С ИЗЧЕЗВАЩА ОСЦИЛАЦИЯ ОКОЛО ГРАНИЦАТА НА ЕДИНИЧНИЯ КРЪГ 109
СТАНЕВ С. С., ОБУЧЕНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО СТЕГАНОЛОГИЯ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”                                                                                                     117
СТОЯНОВ Е. Ст., СТОЯНОВ Б. Ст., ГРАФИЧНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ В СТЕГАНОГРАФИЯТА 130