За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по икономика


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVIII С, 2017г.  

Заглавие, автори стр.
3
ON BIGGER PRIMES, IVO M. MICHALOV, IVAN S. IVANOV, SINTIA A.VLADIMIROVA, FANI M.ALEKSANDROVА 15
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИЯ ОБЕМЕН МОДУЛ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ, КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ 25
SIGH IN THE MARKETING COMMUNICATION, TRUFKA R. DIMITROVA 45
МЕЖДУПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБУЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»), ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ЛЮДМИЛА В. СУХОЙВАВАНЕНКО 57
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ, СВЕТЛАНА М. ЛУКЬЯНОВА, СВЕТЛАНА Н. МОВЧАН 73
ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ПЛОСКОГО ТЕЛА И ЕГО ПЛОЩАДИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПЛАНИМЕТРИИ, ТАТЬЯНА А. СНИГУР 85
ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА АЛГЕБРЫ, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, АННА А. НОВИКОВА 105
ВЪРХУ „ПРОБЛЕМНИТЕ“ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ, ЙОРДАН И. НИКОЛОВ 119
КЛАСИФИКАЦИЯ НА РУТИРАЩИТЕ ПРОТОКОЛИ, ТЕДОРА Т. СТОЯНОВА 137