За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVIII С, 2017г.  

Заглавие, автори стр.
3
ON BIGGER PRIMES, IVO M. MICHALOV, IVAN S. IVANOV, SINTIA A.VLADIMIROVA, FANI M.ALEKSANDROVА 15
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНИЯ ОБЕМЕН МОДУЛ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ, КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ 25
SIGH IN THE MARKETING COMMUNICATION, TRUFKA R. DIMITROVA 45
МЕЖДУПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБУЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ВЫРАЖЕНИЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»), ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ЛЮДМИЛА В. СУХОЙВАВАНЕНКО 57
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ, СВЕТЛАНА М. ЛУКЬЯНОВА, СВЕТЛАНА Н. МОВЧАН 73
ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ПЛОСКОГО ТЕЛА И ЕГО ПЛОЩАДИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПЛАНИМЕТРИИ, ТАТЬЯНА А. СНИГУР 85
ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА АЛГЕБРЫ, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, АННА А. НОВИКОВА 105
ВЪРХУ „ПРОБЛЕМНИТЕ“ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ, ЙОРДАН И. НИКОЛОВ 119
КЛАСИФИКАЦИЯ НА РУТИРАЩИТЕ ПРОТОКОЛИ, ТЕДОРА Т. СТОЯНОВА 137