За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XIX С, 2018 г.  

Заглавие, автори стр.
ERROR ESTIMATES OF BEST PROXIMITY POINTS FOR REICH MAPS IN UNIFORMLY CONVEX BANACH SPACES
ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV
3
ON P-GROUPS HAVING A NORMAL ELEMENTARY ABELIAN SUBGROUP OF INDEX P
IVO M. MICHALOV, IVAN S. IVANOV
21
ЕКСТРЕМАЛНИ СВОЙСТВА НА ДВЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ТОЧКИ В ИЗПЪКНАЛ ЧЕТИРИЪГЪЛНИК
ВЕСЕЛИН Н. НЕНКОВ, СТАНИСЛАВ Т. СТЕФАНОВ
27
ГЛОБАЛНИЯТ ДЪЛГ И ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ
СВИЛЕН Г. ТОНЕВ
37
HISTORICAL, COGNITIVE AND NORMATIVE ASPECTS OF DOCUMENTING COMMERCIAL TRANSACTIONS IN BULGARIA
SLAVENA G. STOYANOVA
49
ОПИТ ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО УПРАВЛЕНСКА КУЛТУРА
КОРНЕЛИЯ Т. ЦОНЕВА
55
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА
81
ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО
КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ
91
ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРАЦИЯТА И РАБОТА В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА
НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА
101
ВЪРХУ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕТОДИЧЕСКИ ИДЕИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“
ЛИЛЯНА М. КАРАКАШЕВА
117
ОЦЕНКА НА БРОЯ НА НУЛИТЕ НА ЕДНА МНОГОЗНАЧНА ФУНКЦИЯ, ЧАСТ I-ВА
АНА Д. МИХАЙЛОВА
129
BOURGAIN ALGEBRAS OF SOME IDEALS IN H
MIROSLAV K. HRISTOV
149
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ ПРИ РАБОТА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В УСЛОВИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВЪЗМОЖНИ ЗАПЛАХИ
АТАНАС И. НАЧЕВ, ВИКТОР В. ДЖЕЛЕПОВ, ВИКТОРИЯ Р. ЯНАКИЕВА
157
МОДЕЛИ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ОТКАЗИTE НА ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
АТАНАС И. НАЧЕВ, ВИКТОРИЯ Р. ЯНАКИЕВА
165