За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Сборник със статии от научната конференция "МАТТЕХ 2014" - Том 1

 

Пленарни доклади  
СЪСТЕЗАНИЕТО „VIVA МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР” И РОЛЯТА МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕТЪР СТ. КЕНДЕРОВ, ТОНИ К. ЧЕХЛАРОВА 3
REMARKS ON HYPERCOMPLEX ANTI-CIRCULANT ARITHMETICS AND GEOMETRY, STANCHO G. DIMIEV 11
INVARIANT THEORY AND ITS APPLICATIONS, ИВО М. МИХАЙЛОВ 16
   
Секция "Математика"  
A GENERALIZED FORM OF THE GELFAND – LEVITAN – MARCHENKO EQUATION, ГАЛИНА СЛ. БОРИСОВА 51
НУЛЕВИ МНОЖЕСТВА НА ХИПЕР-ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БЛАШКЕ И ИНТЕРПОЛАЦИОННИ РЕДИЦИ В ГОЛЕМИЯ КРЪГ, ДИМЧО К. СТАНКОВ 59
ФОКАЛНИ КРИВИ В ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО, ГЕОРГИ Х. ГЕОРГИЕВ, ЦВЕТЕЛИНА Л. ДИНКОВА, РАДОСТИНА П. ЕНЧЕВА 67
ВАРИАЦИОННИ ГРАНИЦИ И ОЦЕНКИ ЗА ДИЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ПРОНИЦАЕМОСТ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ ОТ ОМОГЕННИ ЕЛИПСОИДАЛНИ ВКЛЮЧВАНИЯ, КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ 76
ON TWO MODIFICATIONS OF WEIERSTRASS-DOCHEV’S ITERATIVE METHOD FOR SOLVING POLYNOMIAL EQUATIONS, GYURHAN H. NEDZHIBOV 84
ЕДНО НЕРАВЕНСТВО ЗА АБЕЛЕВ ИНТЕГРАЛ, АНА Д. МИХАЙЛОВА 91
ИТЕРАЦИОНЕН МЕТОД НА СИЛВЕСТЪР НА РЕШЕНИЕ НА РИКАТИЕВО УРАВНЕНИЕ, ИВАН Г. ИВАНОВ, НЕЛИ Л. НЕДЕЛЧЕВА-БАЕВА 98
   
Секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии"  
INFORMATION SECURITY – AN IMPORTANT PILLAR IN OUR TIME, BOGDAN ŢIGĂNOAIA 106
ИЗУЧЕНИЕ КРИПТОГРАФИИ И СТЕГАНОГРАФИИ В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ (ПГУТИ), АЛЕКСАНДР П. АЛЕКСЕЕВ 111
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАНИЯ СТЕГАНОГРАФИИ В РОССИИ, ВЛАДИМИР С. ГАЛЯЕВ 115
О НЕКОТОРЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ПЕРЕДАЧЕ СТЕГОСООБЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ВЛАДИМИР С. ГАЛЯЕВ 119
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КОМПЮТРИЗИРАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИЯ АНАЛИЗ НА ДАННИ, ЕМИЛИЯ СТ. ТОДОРОВА, ДИМО М. МИЛЕВ, ИВАЙЛО П. ДОНЧЕВ 123
КОМПЮТЪРНИ ПАРАДИГМИ И ПОВСЕМЕСТЕН КОМПЮТИНГ, ГЕОРГИ Н. МАЗАДЖИЕВ 129
ОНТОЛОГИЯ НА ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ ЗА РОБОТ LEGO MINDSTORM EV3, НАЙДЕН В. НЕНКОВ, ЕЛИЦА З. СПАСОВА 137
HEARTBLEED БЪГ: ЗАПЛАХА ЗА ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТТА И МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА, КРАСИМИР М. КОРДОВ 145
WEB-БАЗИРАНА ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ДИМО М. МАЛЧЕВ, КРАСИМИР М. КОРДОВ 149
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ В ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ, ГЮЛТЕН Н. ЮСНЮ, СВЕТЛАНА Ж. ВАСИЛЕВА 155
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ НА БАЗОВ СОФТУЕРЕН ПАКЕТ, АЛЕКСАНДЪР П. МИЛЕВ, ДЕЛЯН ХР. СЪРМОВ, БОРИС Н. АНГЕЛОВ 161
НОВИ СТЕГАНОГРАФСКИ ПРОГРАМИ В ИНТЕРНЕТ, СУНАЙ А. АЛИЕВ, ДРАГАН С. ТОНЧЕВ 167
СТЕГАНОГРАФИЯ В ОН-ЛАЙН СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, ДЕНИЗ А. ЕМИНОВ, СЕЛИМЕ И. ХАСАНОВА, ДРАГАН С. ТОНЧЕВ 173
ДРОНОВЕТЕ, БЪДЕЩЕТО, КОЕТО ТЕ ОБЕЩАВАТ НА ОБЩЕСТВОТО, ДЕНИЗ А. ЕМИНОВ, СЕЛИМЕ И. ХАСАНОВА, ГЮНЕР И. ЗЕКЕРИЕ 179
УЕБ И КЛАУД СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ, СУНАЙ АЛИЕВ, СИНАН НИЯЗИЕВ 182
   
Секция "Дидактични технологии в обучението"  
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ПРИБЛИЖЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА 10 КЛАССА, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, ИРИНА В. ЖУК 188
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ, СУШКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 197
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ СТУДЕНТАМИ ФИЗИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ГОНЧАРЕНКО ЯНИНА ВЛАДИМИРОВНА, ПАРЧУК МАРИЯ ИВАНОВНА 205
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ, ГОРБАЧУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 213
РОЛЯТА НА КООРДИНАТНИЯ МЕТОД ЗА РАЗВИТИЕ НА МИСЛЕНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, НИКОЛИНКА СТ. ИЛИЕВА, ЙОРДАН Н. ИВАНОВ 221
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КООРДИНАТНИЯ МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО СТЕРЕОМЕТРИЯ, НИКОЛИНКА СТ. ИЛИЕВА, ЙОРДАН Н. ИВАНОВ 230
КОМПЕТЕНТНОСТ И КОМПЕТЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА, ВИОЛИНА Ф. ИВАНОВА, ЙОРДАНКА Д. ИЛИЕВА, РУСАНКА Г. ПЕТРОВА  238
ОВЛАДЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ – ЦЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 21 ВЕК, ВИОЛИНА Ф. ИВАНОВА, ЙОРДАНКА Д. ИЛИЕВА, РУСАНКА Г. ПЕТРОВА 242
   
Секция "Компютърни информационни технологии в обучението"  
ПРОЕКТЪТ GEOTHNK, НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА, ДРАГОМИР В. МАРЧЕВ, КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ 245
АРХИВ НА УЧИТЕЛЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, НЕЛИ АР. КАЛЧЕВA, ВЕНЕТА ИВ. ВАСИЛЕВA, НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА 250
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКА MAPLE ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ДМИТРИЙ Я. ТРЕБЕНКО, ОКСАНА О. ТРЕБЕНКО 256
МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРОГРАМИРАНЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, СТЕФАН Й. ПЕЙЧЕВ 264
ПРОЕКТНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В VIII КЛАС НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ, ВЕЛИМИРА ИВ. ПРОДАНОВА 269
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНИ ИДЕИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ В IX-XII КЛАС, МАРИНЕЛА М. ГОРАНОВА 274
ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО БАЗИ ОТ ДАННИ, МАРИЯ Д. ГЕОРГИЕВА 282
ОФЛАЙН ИНТЕРАКTИВНА МУЛТИМЕДИЯ В ЧАСА ПО ИНФОРМАТИКА В 9 КЛАС, МАРИЯ К. ГЕОРГИЕВА 289
ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ MOODLE, ИРИНА В. ИВАНОВА 296
ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ, БОРЯНА ХР. УЗУНОВА – ДИМИТРОВА 303
   
Секция "Икономика и управление"  
ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АДАПТАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВЕНЕЛИН КР. ТЕРЗИЕВ, СЕВДАЛИНА ИЛ. ДИМИТРОВА 312
ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ВЕНЕЛИН КР. ТЕРЗИЕВ, СЕВДАЛИНА ИЛ. ДИМИТРОВА 318
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕМПА НА РАСТЕЖ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, РОСИЦА Н. ИВАНОВА 325
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА КОНКУРЕНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА, НЕДКА И. НИКОЛОВА, ИВАНКА Т. ЙОРДАНОВА, НАДЕЖДА Б. НЕНОВА 333
СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, МАГДАЛЕНА А. ПАРЧЕВА 341
СОЦИАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ЗДРАВЕТО, ТРУФКА Р. ДИМИТРОВА, НЕВЕНА Д. ПОЩАРОВА 349
АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ БИЗНЕС И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ, СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ 356
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА“ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ (УЧЕБНИ КОМПАНИИ), ДЕНИСЛАВА М. ДИМИТРОВА, РАЛИЦА В. ЯНЕВА 362
ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР КЪМ БИЗНЕСА ВЪРХУ  ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМИТЕ, ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА 368
МУЛТИПЛИКАТИВЕН МОДЕЛ НА SOFIX, ВИКТОР Г. ГЕРЧЕВ, ПАВЛИНА К. ЙОРДАНОВА 373
МЕЖДУФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ, ЮМГЮЛ М. АХМЕДОВА  381
ДЪРЖАВНИ ЛОСТОВЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ, ИВАНЕЛА Я. МИХАЙЛОВА 387
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА БАНКИТЕ КАТО ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, МОНИКА Е. АВГЕРИНУС  395
ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ – НОРМАТИВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ, МИРОСЛАВА Г. КОЛЕВА 402
ОБЩ ОБЗОР НА ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ ЗА ПЕРИОДА 2005 ГОДИНА - 2012 ГОДИНА, ДЕСИСЛАВА П. ГЕОРГИЕВА 408