За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Сборник със статии от научната конференция "МАТТЕХ 2018" - Том 1

Пленарни доклади  
A NEW NETWORK SECURITY METHOD BASED ON THE STEGANOGRAPHIC DISPERSION, 
JĘDRZEJ BIENIASZ, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI
3
QUEUEING SYSTEMS WITH LIMITED ACCESS TO SERVICE STATION
WOJCIECH. M. KEMPA
13
MODEL REPRESENTATIONS OF QUADRATIC NON-SELFADJOINT OPERATOR PENCILS
VLADIMIR A. ZOLOTAREV
27
STABILITY FOR SOLITARY WAVES
ATANAS G. STEFANOV
29
ON GLOBAL IN TIME ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF STRONGLY DAMPED NONLINEAR WAVE EQUATIONS
VARGA K. KALANTAROV
31
ON THE MULTIVARIATE SARMANOV DISTRIBUTION AND ITS ACTUARIAL APPLICATIONS
RALUCA VERNIC
33
TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF DDOS ATTACKS AND THE DESIGN OF A SOFTWARE APPLICATION FOR DETECTING AND COUNTERING DDOS ATTACKS
VLADIMIR S. GALYAEV
35
EXACT DISTRIBUTIONS OF LR TESTS AND THEIR APPLICATIONS
MILAN STEHLIK
37
Секция "Математика"  
MODELING TIME SERIES OF COUNTS UNDER CENSORING AND TRUNCATION
ISABEL PEREIRA, MARIA EDUARDA SILVA
39
ON THE COMPOSITE LOGNORMAL-PARETO DISTRIBUTION WITH UNCERTAIN THRESHOLD
MUTALI SEZEN
43
MERGING OF BIVARIATE COMPOUND POISSON RISK PROCESSES WITH SHOCKS
PAVLINA K.JORDANOVA
49
А VISUALIZATION AND A SHAPE CHARACTERISATION OF A CLASS OF CYLINDRICAL HELICES
GEORGI H. GEORGIEV, RADOSTINA P. ENCHEVA, CVETELINA L.DINKOVA
57
IMPROVED LOCAL CONVERGENCE ANALYSIS OF THE INVERSE WEIERSTRASS METHOD FOR SIMULTANEOUS APPROXIMATION OF POLYNOMIAL ZEROS
GYURHAN H. NEDZHIBOV
65
COUPLED FIXED POINTS AND COUPLED BEST PROXIMITY POINTS FOR CYCLIC KANNAN TYPE CONTRACTION MAPS IN MODULAR FUNCTION SPACES
ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV
75
SPECTRAL STABILITY FOR PERIODIC STANDING WAVES OF THE KLEIN-GORDON SYSTEM
SEVDZHAN A. HAKKAEV, TURHAN M. SYULEYMANOV
89
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS III
GALINA S. BORISOVA, RADOSTINA V. POPOVA, NINA S. SHUMAN, GERGANA A. TODOROVA
101
ON THE COMPOUND BINOMIAL DISTRIBUTION
KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA
113
NUMERICAL COMPARATIVE ANALYSIS ON THE CLASSICAL VASICEK MODEL FOR DETERMING THE ZERO COUPON BOND’S PRICE
MEGLENA D. LAZAROVA, SYLVI-MARIA T. GUROVA
121
MАТРИЧНИ ИГРИ, РАВНОВЕСИЕ И КОМПЮТЪРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА WOLFRAM MATHEMATICA
ЯНИЦА М. МАНДЖУКОВА, РАДОСЛАВА С. ТЕРЗИЕВА, СНЕЖАНА Г. ХРИСТОВА
137
ВЪРХУ ЧЕТИРИТОЧКОВИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ
КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ
143
ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТАБИЛИЗИРАЩО РЕШЕНИЕ В ЛИНЕЙНОКВАДРАТИЧНИ ИГРИ С ТРИМА ИГРАЧИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ СИСТЕМИ
НЕЛИ Л. НЕДЕЛЧЕВА-БАЕВА
151
ЗА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ X−A∗XA−B∗X−1B=I
АЙНУР А. АЛИ
161
Секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии"  
СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД, БАЗИРАН НА КОМПЮТЪРНА ИГРА
КРАСИМИР М. КОРДОВ, ДАНИЕЛ Е. ЙОРДАНОВ
167
MОБИЛЕН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ
КРАСИМИР М. КОРДОВ, БИЛНУР В. ИСЛЯМ
175
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕШИРАЩИ АЛГОРИТМИ
МИХАЕЛА Д. ТОДОРОВА
183
RANSOMWARE АТАКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ВИКТОРИЯ Р. ЯНАКИЕВА, ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА
189
СЪВРЕМЕННИ СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОДИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, АЛЕКСАНДЪР Й. СТЕФАНОВ
197
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА
СТОЯН В. СТОЯНОВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ
205
Секция "Обучението по математика и информатика"  
INTERLACING MATHEMATICS AND ART IN THE CLASSROOM: TEACHING SYMMETRY AND ANTISYMMETRY USING TRUCHET TILES
ANDREIA O. HALL
213
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
ДМИТРИЙ Е. БОБЫЛЕВ
221
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВНЕШНЕМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ
АЛЕКСАНДР В. ШКОЛЬНЫЙ, ОЛЬГА В. КУЧЕРЯВЕНКО
231
НАУЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
ИРИНА А. ДРЕМОВА, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ
239
АКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ
КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, СТОЯНКА, Р. ГЕОРГИЕВА
251
ЕНИГМАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИЛЯНА М. КАРАКАШЕВА, АНТОАНЕТА К. КОВАЧЕВА
257
ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТКА НА ИГРИ
ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ, ГАЛИНА Й. ТЕОДОСИЕВА
265
ВЪЗПИТАВАНЕ НА КРИТИЧНО ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС
ЙОРДАН Н. ИВАНОВ, СТАНИСЛАВ Т. СТЕФАНОВ
273
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ
ТОДОР Л. ТРАЙЧЕВ
285
РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ (ОБЗОР)
ПАВЕЛ И. СТОЯНОВ, РОСИЦА П. ХРИСТОВА
291
Секция "Икономика и управление"  
МETHODS OF MANAGEMENT OF THE HOTEL ENTERPRISE
MAKHAMADALIEV B. HISLATXON O’G’LI, НАЙДЕН НЕНКОВ
299
ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ – ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА
305
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ НА ФИРМА ТЕЛЕПОЛ ЕООД, БАЗИРАН НА AIDA МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
РАЛИЦА В. ЯНЕВА, ТРИФОН С. СТАНЧЕВ
313
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
ДЕЛЯНА И. ТЕНЕВА
321
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРИЯ
ТРУФКА Р. ДИМИТРОВА, ДЕНИСЛАВА М. НИКОЛОВА, РАЛИЦА В. ЯНЕВА
329
ИНФОРМАЦИОННА АСИМЕТРИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ЗА ОХРАНИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ
337
СПЕСТЯВАНЕТО – НЯКОИ НЕПОПУЛЯРНИ ФАКТОРИ КОИТО МУ ВЛИЯЯТ
ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА
343