За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Сборник със статии от научната конференция "МАТТЕХ 2016" - Том 1

Пленарни доклади  
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТТА НА САТЕЛИТНИ МРЕЖОВИ СТРУКТУРИ, АТАНАС НАЧЕВ  3
   
Секция "Математика"  
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS I, GALINA S. BORISOVA 13
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS II, GALINA S. BORISOVA 21
BOGOMOLOV MULTIPLIERS FOR SOME p-GROUPS OF NILPOTENCY CLASS 2 WITH 6 GENERATORS, IVO M. MICHAILOV, IVAN S. IVANOV 31
ON THE AUTOMORPHISMS OF THE OPTIMAL SELF-DUAL CODE OF LENGTH 74, RADKA P. RUSSEVA, NIKOLAY I. YANKOV, EMINE A. KARATASH 36
MOBIUS TRANSFORMATIONS INDUCED BY ROTATIONS ON THE THREE-SPHERE, RADOSTINA P. ENCHEVA 43
ON THE COMPOUND POLYA DISTRIBUTION, KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA 51
ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНОНИЧНАТА ФОРМА НА ФУНДАМЕНТАЛНАТА МАТРИЦА, ГЕОРГИ ХР. ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ 59
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕПИПОЛАРНИТЕ ГЕОМЕТРИИ, ВЕНЦИСЛАВ Д. РАДУЛОВ 68
ЕДИН ИТЕРАЦИОНЕН МЕТОД ЗА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ X+A*X-1-B*X-1B=I, АЙНУР А. АЛИ 74
POLYA-AEPPLI-LINDLEY DISTRIBUTION, MEGLENA D. LAZAROVA, LEDA D. MINKOVA 81
ON THE PHASE PORTRAIT OF A p-LAPLACIAN DIFFERENTIAL EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS, GERGANA T. TCVETKOVA 87
BOURGAIN ALGEBRAS OF SUBALGEBRAS OF A(D) ON THE UNIT DISK, DIMCHO K. STANKOV, MIROSLAV K. HRISTOV 95
ПЕРТУРБАЦИОННИ ОЦЕНКИ ЗА МАКСИМАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ Х+А*X-1A+B*X-1B=Q, ДЕСИСЛАВА И. БОРИСОВА, ВЕЖДИ И. ХАСАНОВ 102
ТРИТОЧКОВИ КОРЕЛАЦИОННН АПРОКСИМАЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА СЛУЧАЙНА СРЕДА, КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ 110
ВЪРХУ ЛОКАЛНАТА СХОДИМОСТ НА "INVERSE WDK" МЕТОДА, ГЮРХАН Х. НЕДЖИБОВ 118
ЗА МНОГОМЕРНИТЕ ДИСКРЕТНИ СЪСТАВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ С ЕДНАКЪВ БРОЙ СЪБИРАЕМИ, ПАВЛИНА К. ЙОРДАНОВА 127
   
Секция "Компютърна информатика и компютърни информационни технологии"  
ABOUT CYBERSECURITY – AN IMPORTANT ISSUE IN OUR TIME,BOGDAN ŢIGĂNOAIA 136
THE APPLICATION OF STEGANOGRAPHIC ALGORITHMS ON UP-TO-DATE MOBILE PLATFORMS, VLADIMIR S. GALYAEV 140
АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН АРХИВИ ЗА КОМБИНАТОРНИ ОБЕКТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА MATHML ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА ИМ, СИЛВИЯ А. ВЪРБАНОВА, ДИМО М. МИЛЕВ​
143
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEKA ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО ОБУЧЕНИЕ, ЕРТАН М. ГЕЛДИЕВ, НАЙДЕН В. НЕНКОВ​ 150
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ​ 158
ПРОГРАМНА СИСТЕМА „АНКЕТИ“, МАРГАРИТА В. ВАСИЛЕВА, АНДРЕЙ И. АНДРЕЕВ, КОРНЕЛИЯ Т. ЦОНЕВА​ 165
ОБЗОР ВЪРХУ ПОДОБРЕНИТЕ ВЕРСИИ НА LEACH, ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА, АЛЕКСАНДЪР П. МИЛЕВ​ 170
АЛГОРИТЪМ ЗА КОЛОННА LSB МОДИФИКАЦИЯ С ПОСТАВЯНЕ НА МАРКЕР, ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, ПЛАМЕН А. СИМЕОНОВ​ 178
СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД ЗА СКРИВАНЕ НА ДАННИ В AVI ФАЙЛ, СВЕТЛОМИР Ц. СПАСОВ, ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ​ 185
5G И IOT - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕГРИРАНЕ, СУНАЙ А. АЛИЕВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ​ 190
СЪПОСТАВИМОСТ НА ОЦЕНЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ СПРЯМО МОДЕЛИТЕ НА ITEM RESPONS THEORY, ГАЛИН Г. ДРЪЖКОВ, БОРЯНА ХР. УЗУНОВА-ДИМИТРОВА​ 196
   
Секция "Дидактични технологии в обучението"  
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ВЕРА У. КУЗЬМЕНКО 203
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ, ВАЛЕНТИНА Г. БЕВЗ, ДАРИНА В. ВАСИЛЬЕВА 211
ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ, ВАЛЕНТИНА Н. КЛИНДУХОВА, ОЛЬГА В. ЛЯШКО, АНАСТАСИЯ В. ГЕЙЛИК 218
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Н. КУГАЙ, В. АЧКАН
226
УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ, ЙОАННА М. СТАРИРАДЕВА, ВИОЛЕТА М. МАРИНОВА, САШО И. МАРКОВ 235
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД, ЙОАННА М. СТАРИРАДЕВА, ВИОЛЕТА М. МАРИНОВА, САШО И. МАРКОВ 238
БЕСЕДАТА В ЕДИН УРОК ПО МАТЕМАТИКА С БИЛИНГВИ, ДИАНА Р. СТЕФАНОВА 243
ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗКУСТВА, АЛБЕНА Д. ИВАНОВА-НЕДЕЛЕЧЕВА 247
ВЪРХУ ОБУЧАВАЩИТЕ РЕШЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ, ЙОРДАН Н. ИВАНОВ, МИРОСЛАВ К. ХРИСТОВ​ 251
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И СУГЕСТОПЕДИЯ В МАТЕМАТИКАТА, МАРИНА И. ХРИСТОВА​ 262
МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТНИ ПОХВАТИ ЗА УСТНО СМЯТАНЕ ПО МАТЕМАТИКА - ІІІ КЛАС, ВИОЛИНА Ф. ИВАНОВА​ 271
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЮЛИЯ Н. КЮРКЧИЕВА​ 279
ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ В
ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ТОДОР Л. ТРАЙЧЕВ​
288
   
Секция "Компютърни информационни технологии в обучението"  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СВЕТЛАНА В. МУЗЫЧЕНКО 295
ПЛАТФОРМА MOODLE КАК СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МАТЕМАТИКЕ, СТАНИСЛАВ ФЕДОСЕЕВ, ВИТАЛИЙ ЗАБРАНСКИЙ 302
ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТРИМЕРНОТО МОДЕЛИРАНЕ С GOOGLE SKETCHUP В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ, ВАСИЛИСА ПАВЛОВА 311
АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO, КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА 316
КОМПЮТЪРНИ ИГРОВИ СРЕДИ В ОБУЧЕНИЕТО, СВЕТОСЛАВ АЛ. СЛАВОВ 322
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ – НОВО ПОКОЛЕНИЕ УЧЕБНИЦИ, СУЗАН Б. ХЮСЕИН 328
ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ, ЦВЕТА ИЛ. КИРИЛОВА 332
   
Секция "Икономика и управление"  
РАВНОСМЕТКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА“ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
КОРНЕЛИЯ ТОДОРОВА
338
ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, СВИЛЕН Г. ТОНЕВ 344
ЦЕНОВА ФУНКЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ, СВИЛЕН Г. ТОНЕВ 349
ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО, СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ 354
ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ОБЩИНИТЕ, ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА, СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ 360
МОДЕЛИ НА ДАНЪЧНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА - КОЙЧЕВА 365
АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МОДЕЛИ НА ОТЧЕТ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ДЕНИСЛАВА М. НИКОЛОВА 371
СТРАТЕГИЧЕСКО МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА, РАЛИЦА В. ЯНЕВА 376